نمایشگاه فناوری در لندن؛زندگی خصوصی ما در معرض عموم‬!


فناوری های مدرن امروزه زندگی را راحت کرده و درهای بسیاری را برای انسان گشوده است. یک نمایشگاه فناوری در لندن به نام «اتاق شیشه ای» نگاهی دارد به این که چگونه این فناوری ها زندگی شخصی و حریم خصوصی ما را در معرض دسترس عموم قرار می دهد.


۰ نظر