حل مشکل مالبخاتگان موسسات مالی،دغدغه سران قوا


سران سه قوه امروز به میزبانی رئیس قوه قضائیه جلسه ای را پیرامون موضوعات کشور،از جمله مسئله موسسات مالی غیر قانونی داشتند.


۰ نظر