وضعيت وخيم و دردناک مردم در سرپل ذهاب،مرکز کانونی زلزله


فيلمي دردناك از وضعيت وخيم مردم در سرپل ذهاب.بیمارستان هاي اين شهرستان نيازمند كمك فوريست.


۰ نظر