توضیحات سرپرست اورژانس در مورد حمل و نقل حادثه دیدگان زلزله


صحبتهای پیرحسن کولیوند سرپرست اورژانس کشور 


۰ نظر