انتقال مصدومین زلزله به بیمارستان های همجوار با هواپیما


انتقال مصدومین زلزله به بیمارستانهای استانهای همجوار با هواپیما توسط عوامل اورژانس ۱۱۵


۰ نظر