ورود ناگهانی اتوبوس به ایستگاه مسافران در مسکو


یک دستگاه اتوبوس در مسکو از مسیر اصلی خارج شده و به سمت ایستگاه مسافران منحرف شد.


۰ نظر