اواین فیلم از حمله آشوبگران به پاسگاه انتظامی قهدریجان!


تصاویری از حمله آشوبگران به پاسگاه انتظامی قهدريجان و آسیب رساندن به اموال عمومی


۰ نظر