ادامه سناریو ی کشته سازی


معرفی فردی که در برخی رسانه های ضدانقلاب ادعا شده بود توسط مامورین انتظامی در اغتشاشات کشته شده،


۰ نظر