افشاگری نجفی از فساد در شهرداری


روایت نجفی از قراردادی میلیاردی در شهرداری با فردی که فقط 170 میلیون تومان ارزش داشت


۰ نظر