اولین تجربه اسب آبی از دیدن برف!


فیونا، توله اسب آبی برای نخستین بار دیدن برف را در باغ وحش سینسینتی آمریکا تجربه و کمی از طعم آن را مزه مزه کرد.


۰ نظر