دفاع رئیس شورای شهر از عملکرد شهرداری تهران در برف!


صحبتهای محسن هاشمی رفسنجانی،رئیس شورای شهر در حمایت از عملکرد شهرداری تهران در روز های برفی...


۰ نظر