روحانی و گوشزد کردن نکات مهمی از برجام به ترامپ!


کنفرانس خبری رئیس جمهور روحانی (96/11/17)


۰ نظر