ادامه تنش ها و بی ثباتی در کاخ سفید


استعفای چهارمین مدیر ارتباطات دفتر ریاست جمهوری آمریکا.


۰ نظر