لحظه حمله حامیان فرقه شيرازی به سفارت ایران در لندن!


هواداران صادق شیرازی با ورود به ساختمان سفارت ایران در لندن، پرچم ایران را پایین کشیده و روی بالکن سفارت پرچم خود را بلند کردند.


۰ نظر