سخنرانی جنجالی و تند بیگی و حسنوند در مخالفت با ربیعی


نطق جنجالی بیگی و حسنوند از منتقدین ربیعی درباره عملکرد وی در کابینه وزرای دکتر روحانی


۰ نظر