ذوق زدگی ترامپ از خالی کردن جیب عربستان مقابل بن سلمان


شادمانی ترامپ از دوشیدن عربستان در حضور محمد بن سلمان


۰ نظر