نقشه های تازه اروپا برای ادامه برجام


سفرهای مقامات اروپایی به آمریکا برای عدم خروج ترامپ از برجام و پیشنهادهای جذاب به رییس جمهور آمریکا برای مقابله با ایران


۰ نظر