عذرخواهی مجری برنامه تلویزیون برای افزایش قیمت خودروها!


مجری برنامه تلویزیونی سفر به خیر از لجام گسیختگی قیمت خودروها عذرخواهی کرد!


۰ نظر