انتشار تصاویر مراکز کنترل فرماندهی ارتش آمریکا توسط سپاه


سردار حاجی زاده فرمانده هوا فضای سپاه به وعده خود عمل کرد و تصاویری که سپاه از نفوذ به مراکز کنترل فرماندهی ارتش آمریکا به دست آورده است را منتشر کرد. 


۰ نظر