سیاست غلط بانک مرکزی بازار ارز را ملتهب کرد


توضیحات دکتر حسین صمصامی درباره سیاست غلط بانک مرکزی که باعث آشفتگی بازار ارز شد


۰ نظر