صحبت های رئیس جمهور نشست سران کشورهای ساحلی دریای خزر


صحبتهای روحانی نشست سران کشورهای ساحلی دریای خزر در قزاقستان (97/05/21)


۰ نظر