بیانات رهبر در دیدار با اعضای خبرگان


سخنرانی رهبری در دیدار با اعضای مجلس خبرگان (97/06/15)


۰ نظر