پزشکان کارنامه دارویی گرفتند!


همه پزشکان هر سه ماه یکبار کارنامه نسخه نویسی دریافت می کنند...


۰ نظر