فراری دادن یک زندانی از بیمارستان امام خمینی


زندانی که توسط هم دستان مسلحش از بیمارستان امام خمینی فراری داده شد


۰ نظر