بغض شریعتمداری از غم درگذشت نوربخش


مقامات ارشد وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی به استان گلستان سفر کرده بودند که خودروی مدیرعامل سازمان تامین و همراهان در ابتدای ورودی گرگان دچار سانحه رانندگی شد


۰ نظر