فروشگاه نی نی جور
در سوریه، شورشیان می گویند که محاصره حلب را شکسته اند. ادعایی که ارتش سوریه رد می کند. چند هفته پیش ارتش سوریه با حمایت هوایی روسیه، یک مسیر مهم به قسمت شرقی حلب را بدست گرفت و از آن زمان عملا شورشیان، و ۲۵۰ هزار ساکن شهر، در محاصره قرار گرفته اند. حلب قبل از جنگ داخلی، قلب اقتصادی سوریه بود، و تسلط بر این شهر، برای هر یک از طرف های جنگ به معنی داشتن دست برتر در مذاکرات است.