فروشگاه نی نی جور
با وجود فناوری های مدرن امروزه هنوز برخی از هواپیماها به هنگام پرواز به طور دائم مانیتور و کنترل نمی شوند. حال یک شرکت کانادایی فناوری را ابداع کرده است که با کمک ماهواره اطلاعات هواپیماها را مرتب به زمین می فرستد.