فروشگاه نی نی جور

طرح مفهومی جدید خودروی «مینی» تأکیدی قوی بر به اشتراک‌گذاری خودرو دارد و جمله‌ی «هر خودروی مینی، مینی من است» بیانگر همین هدف است. این ایده به رانندگان در مراکز شهری اجازه می‌دهد تا بسته به اولویت‌های خود در هر زمان و مکانی خودروی مینی ویژۀ خود را فرا بخوانند.