آخرین اخبار

٣٥۶٩٠ ۰۲:۴۸ - ۲۱ مرداد ۱۳۹۵ ٢۶٧ ف

قانون تلفن:
اگر شما شماره ای را اشتباه گرفتيد، آن شماره هيچگاه اشغال نخواهد بود.

قانون صف:

اگر شما از يک صف به صف ديگری رفتيد، سرعت صف قبلی بيشتر از صف فعلی خواهد شد.

قانون تعمير: 

بعد از اين که دست‌تان حسابی گريسی شد، بينی شما شروع به خارش خواهد کرد.

قانون کارگاه: 

اگر چيزی از دست‌تان افتاد، قطعاً به پرت‌ترين گوشه ممکن خواهد خزيد.

قانون معذوريت: 
اگر بهانه‌تان پيش رئيس برای دير آمدن پنچر شدن ماشين‌تان باشد، روز بعد واقعاً به خاطر پنچر شدن ماشين‌تان، ديرتان خواهد شد.

قانون حمام: 

وقتی که خوب زير دوش خيس خورديد تلفن شما زنگ خواهد زد.

قانون روبرو شدن: 
احتمال روبرو شدن با يک آشنا وقتی که با کسی هستيد که مايل نيستيد با او ديده شويد افزايش می يابد.

قانون نتيجه: 
وقتی می‌خواهيد به کسی ثابت کنيد که يک ماشين کار نمی کند، کار خواهد کرد.

قانون بيومکانيک: 
نسبت خارش هر نقطه از بدن با ميزان دسترسی آن نقطه نسبت عکس دارد.

قانون تئاتر: 
کسانی که صندلی آنها از راه‌روها دورتر است ديرتر می‌آيند.

قانون قهوه: 
قبل از اولين جرعه از قهوه داغتان، رئيس‌تان از شما کاری خواهد خواست که تا سرد شدن قهوه طول خواهد کشيد.

قوانینی که نیوتن نتوانست کشف کند (طنز)