فروشگاه نی نی جور
در این حادثه دهها پناهجوی دیگر که در قایق بودند توسط گارد ساحلی ایتالیا نجات پیدا کردند و به جزیره سیسیل منتقل شدند. این افراد قصد داشتند از لیبی خود را به اروپا برسانند که تراکم جمعیت در قایق موجب واژگونی آن شد. در مجموع در ۲۴ ساعت گذشته ۳۰۴ نفر توسط گارد ساحلی ایتالیا نجات پیدا کرده اند.