فروشگاه نی نی جور

گوشی های هوشمند خوراک خراب شدن هستند؛ گوشی ها از دست مان می افتند، روی آن ها می نشینیم و هر روز چند باری آن ها را به این ور و آن ور پرتاب می کنیم. شرکت های سازنده ی گوشی که نمی توانند رفتار مردم را تغییر دهند، پس سعی می کنند تا گوشی های مقاوم تری بسازند. «گوریلا گلس» هم ساخته شده است تا از صفحه ی گوشی شما محافظت کند.