فروشگاه نی نی جور
اتحادیه اروپا شرکت اپل را مجاب کرد ۱۳ میلیارد یورو به ایرلند مالیات بدهد. دولت ایرلند به شرکت اپل روی مالیات بر سود تخفیف داده بود ولی حکم کمیسیون اروپا می گوید این توافق غیر قانونی است و کشورهای عضو نمی توانند بین شرکتها چنین تبعیضی قائل شوند. مقر اروپایی اپل درشهر کورک ایرلند است. شرکت اپل و دولت ایرلند می گویند هر دو به این حکم اعتراض می کنند.