فروشگاه نی نی جور

زها حدید معمار برجسته عراقی-بریتانیایی در سبک واسازی بود. حدید در سال ۲۰۰۴ نخستین زنی بود که به دریافت جایزه معماری پریتزکِر نائل آمد.او در طول دوران فعالیت حرفه ای خویش حدود ۹۵۰ پروژه را در ۴۴ کشور به اجرا درآورد. مجله فوربز در سال ۲۰۰۸ او را به عنوان شصت و نهمین زن قدرتمند جهان لقب داد.