واکنش‌همسرلیلارجبی‌به نظرکارشناس‌ ورزشی


صحبت های جنجالی کارشناس شبکه ورزش که لیلا رجبی را بی غیرت خطاب کرد باعث واکنش همسر رجبی شد. 


۰ نظر