سگ باهوشی که فرار کرد و دوستانش هم فراری داد!


سگی که کنار سگ های دیگر در اتاقی و هر کدام در یک قفس محبوس شده بودند موفق به فرار شد و باقی سگ ها را هم نیز از قفس بیرون آورد...


۰ نظر