مرغ چنگ؛ پرنده ای با قابلیت تقلید صدا 20 نوع پرنده!


مرغ چنگ، مقلد دنیای پرندگان می تواند ۲۰ نوع زبان پرندگان دیگر را بیاموزد و اصواتی همچون مته سنگ سوراخ کن و شیپور هشدار را تقلید کند تا بدین وسیله توجه پرنده ماده را به خود جلب کند


۰ نظر