وقتی مار کفتار را یک لقمه می کند!


در این ویدئو مار پیتون یک کفتار را به صورت کامل می خورد.


۰ نظر