روش جالب عنکبوت ها برای پرواز


محققان به این نتیجه رسیده اند که عنکبوت ها پرواز می کنند و برای پرواز از تارهایی ابریشمی استفاده می کنند.


۰ نظر