خرچنگی که پرنده شکار می کند!


خرچنگ نارگیلی یکی از بزرگترین جانوران بی مهره است و در خشکی زندگی می کند. این جانور پرنده ها را در شب شکار می کند!


۰ نظر