نجات عجیب یک سوسمار توسط بوفالو!


یک بوفالو پس از شکار شدن یک سوسمار توسط شیر، به شیر حمله می کند و سوسمار را نجات می دهد!


۰ نظر