دعوای یک اورانگوتان با بیل مکانیکی بخاطر خراب کردن جنگل


یک اورانگوتان در اعتراض به خراب کردن زیستگاه جنگلیش با بیل مکانیکی دعوا ممیکند


۰ نظر