حمام کردن یک پرنده روی دستان صاحبش!


وقتی پرنده کوچک در دستان صاحبش خود را شستوشو میدهد


۰ نظر