آب تنی خرس قهوه ای پس از سفر 8 هزار کیلومتری!


خرس های قهوه ای که در ژاپن و در شرایط وخیمی به سر میبردند به باغ وحشی در انگلیس منتقل شدند.


۰ نظر