وقتی پلنگ ایمپالا را بین زمین و هوا شکار می کند!


شکار هوشمندانه پلنگی که برای گله ای از ایمپالاها کمین کرده بود...!


۰ نظر