حرکت جالب پلیس روسیه برای کمک به یک سگ


مامور پلیس در روسیه خیابان را میبندد تا سگ زخمی از خیابان عبور کند


۰ نظر