همبازی شدن خلبان روسی با یک خرس!


ویدیویی از خوش‌و‌ بش‌ خلبان روسیه ای و خرسی به نام منصور.


۰ نظر