فداکاری لک لک مادر در دفاع از جان بچه هایش


لک لک مادر در حمایت از بچه‌های آینده خود، حاضر نیست از روی تخم‌ها بلند شود.آتش سوزی در جنگل‌های آمور روسیه مانع از ترک خانه و خانواده نمی‌شود حتی به قیمت جان!


۰ نظر